Hosszú távú tartózkodás

A bármely hat hónapon belül 90 napot meghaladó tartózkodás szabályozása nemzeti hatáskör, tehát nincs egységes gyakorlat a schengeni tagállamok között. A Magyarországra hosszabb távra beutazni kívánó külföldi tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújthat be az illetékes magyar külképviseleten. Ennek pozitív elbírálása esetén a kérelmező egy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot (D) kap, mellyel beutazhat Magyarországra a tartózkodási engedélye átvétele céljából. 
A Schengeni Megállapodásnak, valamint a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexnek a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása tekintetében történő módosításáról szóló 265/2010/EU rendelet értelmében valamely schengeni tagállam által kiadott hosszú távú tartózkodásra jogosító (D) vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár bármely hat hónapos időszakban legfeljebb három hónapos időtartamra a tartózkodási engedély jogosultjával azonos feltételekkel utazhat más tagállamokba. 
Az EGT/svájci állampolgár vízumkötelezett, szabad mozgás jogával rendelkező családtagja 90 napon túli beutazási szándék esetén is C vízummal jogosult belépni, s legkésőbb a belépéstől számított kilencvenharmadik napon tartózkodási kártyát kell kérelmeznie az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) jövőbeni lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságánál. 
A vízummentes harmadik országok állampolgárai (lásd a „Vízummentes Magyarországra történő beutazás” menüpont alatt), tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmüket Magyarországon, közvetlenül az OIF illetékes regionális igazgatóságán is beadhatják. 

Figyelem! 2011. május 20-tól a tartózkodási engedély iránti kérelmekhez a kérelmezőktől ujjnyomatvételre is sor kerül. Az ujjnyomatvételi kötelezettség alól csak a 6 év alatti gyerekek és azok mentesülnek, akik ujjnyomat adására fizikailag képtelenek, továbbá a diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek. 

Csatolandó dokumentumok:

 • kitöltött és aláírt tartózkodási engedély iránti kérelem;
 • érvényes úti okmány;
 • 1 db színes fénykép (lásd lentebb, hogy milyen fénykép fogadható el);
 • vissza-, ill. továbbutazáshoz szükséges engedélyek;
 • beutazás és a tartózkodás céljának igazolása;
 • szálláshely, ill. lakóhely meglétének igazolás; 
 • megélhetés, kiutazás fedezetét bizonyító dokumentumok;
 • egészségügyi ellátások teljes körére biztosítás vagy ennek megfelelő anyagi fedezet.

A tartózkodási engedély kérelemhez - a beutazás cél megalapozására - minimálisan a következő támogató dokumentumokra van szükség (részletes tájékoztatás l. OIF honlap: http://oif.gov.hu/index.php?lang=hu): 

Keresőtevékenység (munkavállalás vagy jövedelemszerzés) folytatása 

 • munkavállalási engedély, 
 • munkaszerződés, 
 • magyarországi lakhatását igazoló dokumentum és 
 • igazolás arról, hogy miből fog élni, amíg az első fizetését meg nem kapja (magyarországi bankszámlakivonat, munkáltató igazolása, hogy előleget ad stb.), illetve, 
 • igazolás a jövedelemszerző tevékenység jellegéről (társasági szerződés), 
 • határozat cégbírósági bejegyzésről, 
 • magyarországi lakhatást igazoló dokumentum, 
 • igazolás a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségről, 
 • nyilatkozat, igazolás az éves (a várható éves) jövedelemről, 
 • igazolás a Magyarországon rendelkezésére álló pénzösszegről, 
 • az előző évi egyszerűsített mérleg (már működő cég esetén), 
 • igazolás arról, hogy nincs a cégnek köztartozása (már működő cég esetén), 
 • amennyiben vannak a vállalkozásnak magyar munkavállalói, úgy azok munkaszerződése, 
 • újonnan alakuló vállalkozás esetén rövid üzleti terv. 

Tanulmányok folytatása 

 • iskolalátogatási igazolás, 
 • a magyarországi lakhatását igazoló dokumentum (kollégiumi elhelyezésről szóló igazolás vagy lakásbérleti szerződés tulajdoni lap másolattal) és 
 • a magyarországi megélhetését igazoló iratok (bankszámla kivonat vagy a szülők nyilatkozata, hogy a magyarországi tartózkodás összes költségét vállalják, vagy igazolás ösztöndíjról), 
 • az oktatási intézmény igazolása a tandíj befizetéséről/tandíjmentességről. 

Családegyesítés

 • a magyarországi lakhatást igazoló dokumentum, 
 • a magyarországi megélhetést igazoló dokumentum, 
 • házassági/születési anyakönyvi hiteles másolata és 
 • a magyarországi rokon útleveléről készített másolat. 

Látogatás 

 • hivatalos (OIF által záradékolt) meghívólevél vagy közjegyzői okiratba foglalt meghívás, 
 • igazolás a meghívó átlagos jövedelméről, 
 • tulajdoni lap másolat és 
 • a meghívó útlevelének vagy személyi igazolványának másolata. 

Gyógykezelés 

 • a fogadó egészségügyi intézmény neve, címe, 
 • igazolás a gyógykezelésről, annak jellegéről, várható időtartamáról, 
 • anyagi fedezet igazolása a gyógykezeléshez és a magyarországi tartózkodáshoz, 
 • a magyarországi lakhatás igazolása, ha nem kórházban tartózkodik, 
 • kiskorú gyermek, vagy ellátásra szoruló családtag kezelése esetén a kísérő szállásának és megélhetésének igazolása. 

Kutatás 

 • akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás, és 
 • amennyiben a kutató a szükséges anyagi fedezettel nem rendelkezik, a kutatószervezet írásos kötelezettségvállalása arra, hogy a kutatónak az engedélyezett tartózkodás időtartamát meghaladó tartózkodása esetén megtéríti a kiutasításával kapcsolatban felmerült költségeket. 

Önkéntes tevékenység folytatása 

 • törvényben meghatározott fogadó szervezettel kötött szerződés önkéntes tevékenység folytatásáról (pl. helyi önkormányzat, egyház, könyvtár, stb.) 

Figyelem! 

 • A felsorolt dokumentumok csak a beutazás célját alapozzák meg! 
 • A fenti okmányokon túl, a vízumkiadó hatóság további igazolások bemutatását is kérheti a cél alátámasztását illetően. 
 • A dokumentumokat lehetőség szerint eredetiben kell a kérelemhez csatolni, amennyiben az eredeti iratra az ügyfélnek a későbbiekben még szüksége van, úgy egy fénymásolatot is mellékelni kell. 
 • A konzulátus fenntartja magának a jogot, hogy a közölt adatok és a benyújtott dokumentumok hitelességét megvizsgálja. Valótlan adatközlés egymagában is magával vonja a vízumkérelem elutasítását. 

Az eljárás díja 110 euró

A regionális igazgatóság a tartózkodási engedély iránti kérelemről, s egyben a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadhatóságáról – főszabály szerint – harminc napon belül dönt. 

Soron kívül, de legkésőbb nyolc napon belül kell elbírálni

 • A kiskorú kérelmező, valamint a kiskorú kérelmezővel együtt utazó törvényes képviselő tartózkodási engedély iránti kérelmét, ha az utazás igazolt célja a kiskorú gyógykezelése; 
 • A kísérő nélküli kiskorú hazakísérése céljából beutazó, a kiskorú felügyeletéért felelős személy tartózkodási engedély iránti kérelmét;
 • A tartózkodási engedély iránti kérelmet, ha a kérelmező beutazásához és tartózkodásához Magyarországnak jelentős gazdasági, kulturális, tudományos vagy sportérdeke fűződik. 

Tizenöt napon belül kerül elbírálásra a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély iránti kérelme, ha tartózkodásának célja 

 • tanulmányok folytatása vagy 
 • kutatás. 

A kérelem elutasítása ellen a döntés közlésétől számított nyolc napon belül fellebbezni lehet közvetlenül vagy a döntést hozó regionális igazgatóságnál, vagy pedig a konzuli tisztviselőnél. A fellebbezést az OIF harminc napon belül bírálja el. 

Szezonális munkavállalás 

A szezonális munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb hat hónap, amely 12 hónapon belül hat hónapot meg nem haladó időtartamig meghosszabbítható. A kérelmezőnek rendelkeznie kell az illetékes munkaügyi központ által kiállított szezonális munkavállalási engedéllyel. Az engedélynek tartalmaznia kell a munkavégzés helyét és idejét; többszöri foglalkoztatás esetén pedig minden egyes foglalkoztatásra vonatkozó adatot. Elbírálási határideje a kérelem kézhezvételétől számított 15 nap, a vízum díja 40 euró. A vízumkérelmet külön formanyomtatványon, személyesen kell benyújtani. 

Adatkezelés, adatvédelem 

A harmadik országok állampolgárainak beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 96. §- a alapján az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedély iránti kérelem és a kiadott tartózkodási engedély alapján a harmadik országbeli állampolgár következő adatait kezeli: 
a) a természetes személyazonosító adatok; 
b) az arcképmás; 
c) az úti okmány azonosító adatai; 
d) a tartózkodás célja és tervezett időtartama, a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országa; 
e) a beutazásához és tartózkodásához szükséges feltételeket igazoló okiratokban szereplő adatok; 
f) a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelem elutasításának, valamint a tartózkodási engedély visszavonásának ténye, azok indoka; 
g) a kiadott (meghosszabbított) tartózkodási engedély száma, sorozatszáma, érvényességi ideje; 
h) az első beutazás és az utolsó kiutazás időpontja, a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országa; 
i) a szálláshely címe; 
j) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, valamint  e rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet szerinti arcképmás és ujjnyomat. 
Az a)-i) pontban meghatározott adatokat az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedély iránti kérelem elutasítása esetén annak időpontjától, a kiadott (meghosszabbított) tartózkodási engedély esetén annak érvényességi idejének lejártát, illetve visszavonását követő öt évig kezeli. A j) pontban meghatározott adatokat az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedély iránti kérelem tárgyában hozott jogerős és végrehajtható döntésig kezelheti, azt követően haladéktalanul törölni kell. 
Az idegenrendészeti hatóság az idegenrendészeti résznyilvántartásokból jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából - törvényben meghatározott adatkörben - az igazságszolgáltatási szervek, a nyomozó hatóságok, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a menekültügyi hatóság, az adóhatóságok, az idegenrendészeti eljárásban közreműködő szakhatóságok, a vámhatóság, az állampolgársági ügyekben eljáró hatóság, a személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, a munkaügyi hatóság, a munkavédelmi hatóság és a közegészségügyi hatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, a helyi önkormányzat hatósági feladatot ellátó szerve és az okmányiroda részére továbbíthat adatot. 
Az ügyfél kérelmére a nyilvántartott adatairól - kivéve, ha a törvény a tájékoztatást kizárja – az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, illetőleg a hatáskörére kiterjedően a külképviselet tájékoztatást ad. Ha a külképviselet a külföldi kérelmére vagy hivatalból megállapítja, hogy a nyilvántartásban szereplő adat hibás vagy megváltozott, a szükséges módosítás, illetőleg a törlés érdekében haladéktalanul intézkedik. 

A vízumkérelemhez csatolt fényképre vonatkozó előírások 

A fénykép legyen: 

 • 1 db 6 hónapnál nem régebbi, 
 • színes, 
 • igazolvány méretű (35-40 mm széles), 
 • éles, jó minőségű, 
 • egész-arcos, 
 • egyszínű, világos háttér előtt, 
 • fejfedő nélkül, kivéve a vallási okokból viselt fejfedőt, 
 • szemből fényképezett. 

Szemüveg viselése megengedett, feltéve, hogy a szemek jól láthatóak maradnak, és a fény nem tükröződik vissza a lencse üvegén. 
Fejfedő (kendő) használata csak vallási okokból megengedett, feltéve, hogy a teljes arc továbbra is jól kivehető a fotón. 
A fényképnek meg kell felelnie a fenti előírásoknak. Amennyiben azok nem teljesülnek, a kérelmezőt új, a feltételeket kielégítő fénykép benyújtására szólítják fel.