sárga vonal
Halottszállítási engedély 

Holttest külföldről Magyarországra történő szállításához, vagy Magyarországon keresztül történő átszállításához be kell szerezni a magyar külképviselet hatósági engedélyét, amelyet az elhalálozás helye szerint illetékes konzuli tisztviselő kérelemre állít ki.

1. A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • az elhunyt személy nevét és utolsó lakóhelyét;
 • a halált okozó betegség megnevezését (ha az a külföldi okiratból kitűnik);
 • a halál napját;
 • a szállítási útvonalat (honnan hová szállítják a holttestet) helységnevek feltüntetésével;
 • a tervezett szállítási időpontot;
 • a szállítás módjának és járművének megjelölését (gépjármű rendszámát, repülőgép járatszámát, stb.) és a szállítmány kísérőjének a nevét.

2. A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • a külföldi hatóság által kiállított olyan okirat, amely megfelel a magyar halottvizsgálati bizonyítványnak, vagy halotti anyakönyvi kivonatnak;
 • az indító ország közegészségügyi hatóságának igazolása;
 • magyarországi temető befogadó nyilatkozata.

Az eljárás díjköteles

Elhunyt személy hamvait tartalmazó urna hazaszállításához a konzuli tisztviselő részéről engedély nem szükséges. Javasoljuk, hogy a hamvak hazaszállításával kapcsolatos további tudnivalókról tájékozódjanak a szállítást végző temetkezési szolgáltatónál.

Halottszállítási engedély kiállításáról további információt itt talál.

sárga vonal
Haláleset magyarországi anyakönyvezése 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

1. Kérelemnyomtatvány kitöltése
2. Csatolandó mellékletek:

 • eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat (szükség esetén a megfelelő hitelesítéssel ellátva) és annak hiteles magyar fordítása (az utóbbit a konzuli tisztviselő és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda végezheti el). A halotti anyakönyvi kivonatot a hozzátartozó szerzi be, annak beszerzéséhez a konzul csak egyedi méltánylást érdemlő esetben nyújthat segítséget, amennyiben azt a fogadó ország jogszabályai lehetővé teszik;
 • az elhunyt magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • a magyar állampolgárságot igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
 • az elhunyt valamennyi, rendelkezésre álló, magyar hatóság által kiállított okmánya;
 • családi állapotot igazoló okirat (pl.: jogerős bírói ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat). Amennyiben az elhalálozott családi állapotának igazolására okiratot nem csatolnak, az anyakönyvi bejegyzésnél ezt a rovatot az anyakönyvvezető kihúzza. Ez később javítható, ha a családi állapotot a fent leírt dokumentumokkal igazolják.

Külképviseleteink  a helyi sajátosságokra is figyelemmel  az érdeklődőknek további tájékoztatást adnak az ügyintézés részleteiről.