Egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány kiállítása

Az egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány biztosítja, hogy a Magyarországon menekültként, oltalmazottként, menedékesként vagy hontalanként elismert személyek, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személyek gyakorolhassák a vonatkozó jogszabályokban biztosított, a Magyarországra történő egyszeri visszautazáshoz való jogukat.

Magyarország által menekültként, oltalmazottként és menedékesként elismert személy Magyarországra történő egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányra abban az esetben jogosult, ha úti okmánya lejárt, elveszett, eltulajdonították, megrongálódott, illetve személyazonosság megállapítására más módon alkalmatlanná vált. 

A bevándorolt, letelepedett jogállású személy, továbbá a hontalanként elismert személy Magyarországra történő egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányra csak az úti okmány külföldi elvesztése vagy megsemmisülése esetén jogosult. 

Egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány iránti kérelem a konzuli tisztviselőnél nyújtható be.

Jegyzőkönyv keretében a kérelmezőnek nyilatkoznia kell kérelme indokairól, különösen az alábbiakról: 

  • mi történt a részére kiállított, a Genfi Egyezményben foglalt kétnyelvű úti okmánnyal; 
  • mi történt a részére kiállított, a New York-i Egyezményben foglalt kétnyelvű úti okmánnyal; 
  • mi történt az oltalmazott, menedékes, bevándorolt, letelepedett jogállására tekintettel kiállított úti okmánnyal; 
  • milyen jogcímen tartózkodik külföldön; 
  • kíván-e visszatérni Magyarországra; 
  • egyéb, kérelmét alátámasztó körülmény leírása. 

Amennyiben az ügyfél azért kérelmezi egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány kiállítását, mert a részére kiállított úti okmányát elveszítette/eltulajdonították vagy az megsemmisült külföldön, a kérelmezőnek főszabályként hatósági jegyzőkönyvvel (tipikusan rendőrségi jegyzőkönyvvel) kell igazolnia a külképviseleten, hogy eleget tett az elvesztésre/ eltulajdonításra, megsemmisülésre vonatkozó bejelentési kötelezettségnek. (A hatósági jegyzőkönyv bemutatásától szükség esetén el lehet tekinteni.)

Amennyiben az okmány kiállításra kerül, az intézkedéssel egyidejűleg az ügyfelet tájékoztatják arról, hogy Magyarországra való visszatérésekor haladéktalanul jelentkezzen az őt menekültként, oltalmazottként, menedékesként, bevándoroltként, letelepedettként vagy hontalanként elismerő idegenrendészeti hatóságnál, amelyik részére a fent felsorolt státusznak megfelelő úti okmányt kiállította. Az érintett személynek ugyanis személyazonossága és idegenrendészeti státusza igazolása érdekében új úti okmányt kell igényelnie az idegenrendészeti hatóságnál.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a szülő vagy a törvényes képviselő nyújthatja be.

sárga vonal
Határidők 

Egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány kiállítását az eljáró hatóság nyolc nap alatt teljesíti.

sárga vonal
Benyújtandó dokumentumok 

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell  amennyiben az rendelkezésre áll a kérelmező birtokában lévő előző úti okmányt (jellemzően a magyar idegenrendészeti hatóság által kiállított okmány) vagy személyazonosításra alkalmas más fényképes igazolványt. 

Kiskorúak esetében amennyiben nincsen jelen mindkét szülő, úgy csatolni kell a személyesen meg nem jelent szülőnek (törvényes képviselőnek) az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetve szünetelését igazoló jogerős bírósági határozat másolatát.

sárga vonal
Fizetési kötelezettség 

Az egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány kiállításának konzuli díja 30 EUR.

sárga vonal
Eljáró szerv 

Egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány kiállítására vonatkozó kérelemről a konzul saját hatáskörben dönt.

sárga vonal
Felettes szerv/jogorvoslat 

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet, amelyet indokolni kell. A fellebbezést a vitatott döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a konzuli tisztviselőnél lehet előterjeszteni.

A fellebbezés elbírálása a külgazdasági és külügyminiszter hatáskörébe tartozik. 

sárga vonal
Egyéb információk 

Egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány legfeljebb 6 hónapos érvényességi időtartammal állítható ki.

sárga vonal
Vonatkozó jogszabályok